Terapia

Terapia dzieci z autyzmem

Autyzm – charakterystyka

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju polegającym na poważnej dezorganizacji funkcjonowania w wielu dziedzinach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i behawioralnej. Obserwowane trudności dotyczą więc mowy, postrzegania, reagowania, uwagi, sprawności ruchowej. Określany jest jako poważne zakłócenie komunikacji dziecka ze światem, wpływa na ważne ludzkie właściwości: porozumiewanie się i relacje społeczne.

Objawy

Jednym z osiowych objawów autyzmu jest upośledzenie w zakresie interakcji społecznych, czyli brak zdolności do reagowania na innych ludzi. Dziecko autystyczne nie rozumie, że inni myślą i czują, powoduje to poważne konsekwencje w regulowaniu jego kontaktów z otoczeniem. Odbiór i zrozumienie informacji o emocjach płynących od innych są znacznie zakłócone. Trudności te owocują brakiem odwzajemnienia społeczno-emocjonalnego oraz deficytami potrzeby dzielenia z innymi radości czy zainteresowania.

Kolejnym objawem są poważne zaburzenia w zakresie porozumiewania się. Jest to widoczne choćby w zaburzeniu rozwoju mowy przejawiającym się przede wszystkim jej opóźnieniem lub całkowitym brakiem. U dzieci, które opanują mowę, pojawiają się specyficzne formy wypowiedzi. Mogą to być echolalia (powtarzanie tego, co dziecko przed chwilą usłyszało, zamiast własnej odpowiedzi na pytanie) czy odwracanie zaimków, nadużywanie imiesłowów. Mowa jest często stereotypowa, brak jej ekspresji, formy się powtarzają.

Bardzo mocno przejawiającą się cechą autyzmu jest przywiązanie do niezmienności co można zaobserwować w ograniczonych, stereotypowych wzorcach zachowań. Przyjmują one postać procedur i rytuałów, sztywno i uporczywie powtarzanych. Przykładowo dzieci układają przedmioty według ściśle określonej i niezmiennej kolejności, przywiązują się do znanych posiłków, ustalonego porządku dnia. Każda zmiana czy odstępstwo od reguły może powodować u dziecka lęk, przez co mogą występować u dziecka zachowania trudne, tj.: krzyk, płacz, agresja.

Dzieci autystyczne

terapia dzieci z ASD

wykazują wiele objawów zaburzonej integracji sensorycznej. Podstawą tych trudności są zakłócenia w odbiorze i przetwarzaniu impulsów w zakresie doznań wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych. Percepcja informacji z zewnątrz jest zaburzona z uwagi na trudności w integracji bodźców docierających różnymi kanałami zmysłowymi. Problemy w zakresie SI mogą powodować zachowania obronne (ucieczka przed chaosem lub nadmiarem napływających doznań w przypadku nadwrażliwości) lub też zachowania autostymulujące (dostarczanie sobie brakujących czy też wzmacnianie za słabych bodźców w przypadku niedowrażliwości).

Charakterystyczne dla autyzmu są wybiórcze, czasem niezwykłe, wybitne zdolności. Dotyczą one np. pamięci fotograficznej, umiejętności matematycznych, językowych, muzycznych czy plastycznych.

Myślenie charakteryzuje skrajny realizm: nie potrafią „czytać między wierszami”. Informacje pozawerbalne (mowa ciała, ton, siła głosu) nie modyfikują znaczenia usłyszanej wypowiedzi.

W zakresie kontaktów społecznych wyraźnie widoczna jest jednostronność komunikacji. To inni inicjują, podtrzymują i urozmaicają kontakt. Typowe w relacji jest unikanie kontaktu wzrokowego i brak zainteresowania dla osoby rozmówcy.

Wyraźny upośledzony jest rozwój funkcji symbolicznej i zabawy symbolicznej oraz społecznych zabaw naśladowczych. Dziecko autystyczne nie rozumie zabaw w „chowanego”, sytuacji z udawaniem, zachowań dyplomatycznych. Dziecko bawi się zwykle samotnie, obok innych, nie włączając się w aktywność zespołową.

Terapia

terapia dzieci z ASD

Podczas terapii dziecka autystycznego staramy się poprzez stworzenie mu bezpiecznych warunków nawiązać z nim taki kontakt, aby móc odszukać z jakimi problemami dziecko do nas przychodzi, zdiagnozować jakie dziecko ma bariery w prawidłowym rozwoju oraz stopniowo te bariery niwelować. Nasza interwencja opiera się na wnikliwej diagnozie i indywidualnie przygotowanym programie terapeutycznym. Oferujemy zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe, które mają na celu kształtować u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju poszczególne umiejętności społeczne.

Cena:

Zajęcia indywidualne: 70 zł / 50 minut

TUS: 35 zł / 50 minut (grupa 3-5 dzieci)


Terapia dzieci ze spektrum autyzmu realizowana jest przy współpracy i we wsparciu Fundacji Ditero

Logo Ditero


Umów się na wizytę

Certyfikowana
Sala Doświadczania Świata

logo PTS-SDŚ

kontakt

Umów się na wizytę

Dziękujemy za kontakt. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!

Pracownia Izeris Agnieszka Surmacz

ul. Piłsudskiego 15
59-814 Świeradów Zdrój

NIP

7511621712

Telefon

+48 502 099 194

Email:

pracownia@izeris.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie

logotypy PROW

Operacja mająca na celu utworzenie w gminie Świeradów-Zdrój miejsc pracy dla osób z grupy defaforyzowanej poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą „Pracownia Sensoryczna Agnieszka Surmacz” współfinansowana jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność“.